Anotácia

Modelová konferencia študentov 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Cieľom 4. modelovej konferencie, realizovanej v rámci predmetu Diplomatická prax, je umožniť študentom piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov (FMV) rozšíriť si teoretické vedomosti v oblasti negociácií, bilaterálnej i multilaterálnej diplomacie, využívania cudzích jazykov a protokolu vo formáte summitu v simulovanom prostredí fiktívnej mimovládnej organizácie „Fórum pre 21. storočie“. Jeho obsahovo i časovo významnú zložku predstavuje štúdium disciplín umožňujúcich absolventom FMV ich uplatnenie nielen v oblasti klasickej či hospodárskej diplomacie, ale aj v súkromnom sektore. Modelová simulácia je jedna z mála možností praktickej prípravy študentov FMV v tak špecifickom študijnom a vedecko-výskumnom odbore, akým sú v SR medzinárodné vzťahy a diplomatická služba.

Modelovej konferencii predchádza vypracovanie návrhov dokumentov a následných negociácií, prebiehajúcich prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, medzi študentmi reprezentujúcimi jednotlivé krajiny a medzinárodné organizácie na vopred stanovené témy. Výsledkom tohto procesu bude záverečná konferencia, ktorá sa uskutoční 6. decembra 2010 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti reprezentantov najvýznamnejších medzinárodných organizácií, diplomatických misií akreditovaných v SR a ďalších predstaviteľov akademickej a hospodárskej sféry.

Konferencia v inovatívnom formáte ponúka študentom možnosť hlbšej analýzy procesov v medzinárodných vzťahoch. V rámci dvojdňového záverečného summitu (finalizácia negociácii 29. novembra a záverečné slávnostné plenárne zasadnutie Fóra pre 21. storočie spojené s recepciou 6. decembra 2010) poskytuje možnosť uplatnenia analytických poznatkov tak na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni počas negociácií v sekciách, ako aj v plenárnom zasadaní. Fórum pre 21. storočie si kladie za cieľ summitom odpovedať na najaktuálnejšie otázky súčasného usporiadania medzinárodných vzťahov a pokúsiť sa načrtnúť ich ďalšie smerovanie v ekonomickej, environmentálnej, bezpečnostnej a interkultúrnej oblasti. Dôraz bude kladený na obnovu efektívneho vyjednávania medzi najvýznamnejšími svetovými hráčmi v jednotlivých sférach, pričom výsledky rokovaní budú prezentované v druhý deň summitu.

Obsahová, organizačná a protokolárna príprava konferencie je v plnej kompetencii študentov, pod odborným dohľadom pedagóga. V záujme maximálnej simulácie reálneho prostredia bola ponúknutá účasť na nej aj študentom a pedagógom v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj študentom iných študijných odborov, médiám a korporatívnym partnerom.

Q&A: O čom vlastne modelová konferencia je

Praktický negociačný manuál

facebook
logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri