Potrebuje budúcnosť novú bezpečnostnú architektúru?

Globálna bezpečnostná problematika

Nový formát zasadnutia najvýznamnejších hráčov v oblasti globálnej bezpečnosti, ktoré zvoláva nezávislá mimovládna organizácia Fórum pre 21. storočie, je reakciou na neustále sa meniaci charakter bezpečnostného prostredia.

Cieľom zasadnutia v novej konštelácii relevantných subjektov je prehodnotiť tradičný pohľad na koncept bezpečnosti, definovať nové bezpečnostné výzvy a hľadať konsenzus v prístupe k novým subjektom vstupujúcim do medzinárodných bezpečnostných vzťahov (teroristické skupiny, námorní piráti, privátni vojenskí a bezpečnostní dodávatelia, kybernetickí teroristi a iné). Nadväzujúc na prognózu vývoja situácie v tejto oblasti a na základe negociácií zasadajúcich subjektov sa očakáva prijatie globálne záväzných riešení zadefinovaných problémov (redukcia počtu zbraní hromadného ničenia, spôsob defenzívnej reakcie na nekonvenčné typy agresie, postup voči teroristickým skupinám a agresorom, zvýšenie všeobecnej záväznosti a vynútiteľnosti rozhodnutí prijatých v oblasti globálnej bezpečnosti a pod.).

Pozvanie Fóra pre 21. storočie prijali a s formátom rokovaní súhlasili splnomocnení zástupcovia Africkej únie, Európskej únie, Organizácie severoatlantickej zmluvy, Šanghajskej organizácie spolupráce, Indie, Iránu a Izraela.

Spoločnou ambíciou zúčastnených subjektov na základe svojich mandátov je vytvoriť nový politicko-bezpečnostný systém zodpovedajúci súčasným podmienkam globálneho bezpečnostného prostredia.

Záverečný dokument: Deklarácia

DECLARATION of the Forum for the 21st Century on Global Security Issues

Program - 29th November 2010

Program pre finálne negociácie

Dokumenty

Proposal of Topics / Návrhy tém

Section Members

Prvý draft

1st Draft

Position of the European Union

Position of Israel

Position of the Shanghai Cooperation Organisation

Position of India

Position of the African Union

Position of Iran

Position of the North Atlantic Treaty Organization

Druhý draft

2nd Draft

Position of the North Atlantic Treaty Organization

Position of the Shanghai Cooperation Organisation

Position of India

Position of the European Union

Position of Iran

Position of the African Union

Position of Israel

Tretí draft

3rd Draft

facebook
logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri